نور و نورپردازی و کاربرد آن در معماری و شهرسازی در قالب پاورپوینت ویژه دانشجویان معماری

سایت تخصصی هفت برگ بهترین مرجع پایان نامه ، آموزش و ارائه دهنده مقالات تخصصی

پاورپوینت کاربرد نور و نورپردازی در معماری و شهرسازی

قیمت محصول 6000 تومان

آسان خرید کنید

تضمین کیفیت فایل

پشتیبانی 24 ساعته

6000 تومان – خرید

0 خرید

۰دیدگاه

نور و نورپردازی

رتبه دادن به محصول

جزییات محصول

ســابقه و  پیشــینۀ معمــاری و شهرســازی ایــران، بیانگــر ایــن واقعیــت اســت. کــه از دیربــاز توجــه خاصــی بــه موضــوع نور و نورپردازی در معمــاری و شهرســازی به ویــژه معمــاری ســنتی ایــران می‌شــده اســت؛ به طــوری کــه انتخــاب محــل بنــا، جهــت گیــری آن و توجــه بــه نور  و نورپردازی روز مــورد توجــه بــوده اســت. قبــل از ورود فناوری‌هــای امروز ایــن روشــنایی و نورپــردازی بــه زندگــی بشــر، نور در زندگــی شــهروند ایرانــی نقــش انکارناپذیــری داشــته اســت. بــه خصــوص کــه نخســتین تأثیــر آن را در نــوع نــگاه بــه معمــاری شــهرهای ایــران می‌تــوان مشــاهده کــرد. به گونــه‌ای کــه در دیــد و ذهــن ایرانیــان نــور تنهــا بــرای روشــنایی نبــوده است.  نور در هماهنگــی کامــل بــا ســازه تعریــف می شــده اســت.  از سایت هفت برگ برای دانشجویان رشته معماری  موضوع نورپردازی در معماری  قابل دسترس است.

پیشینه نور دریران

 

معماری اسلامی و نور و نورپردازی

معمــاری اســلامی به ویــژه در ایــران تأکیــد خاصــی بــر نــور دارد. حالــت معنــوی درون یــک مســجد شــبیه بــه نــور اســت. کــه بــه صــورت مــادی متبلــور شــده اســت. و یــادآور آیــۀ نــور اســت. نقــش نــور در معمــاری اســلامی، تأکیــد بســیار گســترده بــر اصــل تجلــی اســت. نــور، وظیفــه شــفاف کــردن مــاده و کاســتن از صعوبــت و ســردی بنــا را عهــده دار اســت. نــور به عنــوان مظهــر وجــود در فضــای مســجد افشــانده می‌شــود. تــا یکــی از عناصــر تشــکیل دهنده فضــای ادراکــی باشــد. عنصــر نورافشــانی مســجد و تقویــت سیســتم نــوری مســاجد عــلاوه بــر اینکــه خــود، ســمبل عرفانــی و معنــوی اســت. جزیــی از تزیینــات مســجد نیــز به شــمار مــی رود. ایــن نورافشــانی، وظیفــۀ مخابــرۀ اطلاعــات را به خوبــی انجــام می‌دهــد. گاهــی هــم موجــب صعــود فکــر و اندیشــۀ انســان بــه مــاورای محدودیت‌هــای مــادی می‌شــود.

نور و نورپردازی در اماکن مذهبی

نور و نورپردازی و تحرک در معماری

نــور می‌توانــد تحــرک و حیاتــی فعــال بــه تزیینــات اســلامی ببخشــد. ترکیــب نــور و آب از قدیمی تریــن ازواج در معمــاری مســجد بــه شــمار می رونــد. آب نمــادی اســت. از پاکــی و پالایــش روحــی در محیــط مســجد و در ترکیــب بــا نــور، نمــادی از حاصلخیــزی و رشــد اســت. امتــزاج آب و نــور کــه زیبایــی و برکــت را همزمــان بــه محیــط مســجد مــی آورد. نــور و تزیینــات مســجد، به جــای اینکــه ذهــن را بــه بنــد بکشــد بــه جهانــی خیالــی رهنمــون می‌شــود. و قالب‌هــای ذهنــی را درهــم می‌شــکند و انســان را بــه روشــنایی دنیایــی می‌کشــاند. کــه تجلــی حــق در آن اســت. هنــر و معمــاری اســلامی نیــز از آنجــا کــه بــا عالــم ملکــوت پیونــد می‌خــورد. عنصــر نــور را چــون تمثیلــی از جلــوۀ وجــود مطلــق تلقــی می‌کنــد. از ایــن منظــر اســت کــه نــور به عنــوان مظهــر وجــود در فضــای مســجد افشــانده می‌شــود. تــا تبیین کننــدۀ هندســۀ آییینــی آن باشــد.

نور و معرفی نشانه ها و  نمادهای شهری

بی تردیــد امــروزه  یکــی از مهم تریــن  فضاهایــی  کــه  مــورد  توجــه و بازدیــد شــهروندان  قــرار می گیــرد. و امــکان خوبــی بــرای جــذب بســیاری از گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت. فضاهــای شــهری اســت. بــدون شــک آنچــه فضاهــای شــاخص و بــاز یــک شــهر را فعــال، پویــا و جــذاب می ســازد و خاطــرات خوبــی در ذهــن بازدیدکننــده باقــی می گــذارد. کــه ســبب رضایــت و جــذب بیشــتر آنهــا می‌شــود. نشــانه ها،  نمادهــا و المان هــای شــهری اســت. عناصــری کــه علاوه بــر جــذب گردشــگر، اغلــب بیانگــر هویــت و ســابقۀ یــک شــهر، یــا مبیــن فرهنــگ و تمــدن یــا نشــانه‌هایی از اعتقــادات مذهبــی یــک ملــت اســت. نمادهــا از عناصــر شــاخص شــهری هســتند. کــه عــلاوه بــر زیبایــی بصــری و غنــا بخشــیدن بــه فضــای شــهری اغلــب نشــانه ای از  خاطــرات تلــخ و شــیرین شــهر و مــردم آن هســتند. کــه عمومــا همــان تأثیــر را نیــز بــه بیننــده منتقــل می کننــد.

 

نور و نورپردازی در فعالیت شبانۀ شهر

از قــرن نوزدهــم بــه بعــد و در پــی نظــم ناشــی از انقــلاب صنعتــی و توســعه‌های بعــد از آن، نوعــی ســازمان یافتگی اجتماعــی متناســب بــا زمــان کار و فعالیــت شــکل گرفــت کــه به تدریــج تمــام رفتارهــای اجتماعــی، خدمــات اوقــات فراغــت و… را تحــت تأثیــر قــرار داد و تــا بــه امــروز نیــز ادامــه یافتــه اســت. ایــن زمان بنــدی رفتــاری، اختلال هــای کارکــردی اجتماعــی زیــادی را ایجــاد کــرده اســت. کــه ایــن امــر ســبب پدیــد آمــدن احســاس گســترده ای همچــون احســاس کمبــود وقــت شــده اســت. کــه در نتیجــۀ آن، انگیــزۀ بزرگــی را بــرای مدیریــت بــر ســاختارهای زمانــی بــه وجــود آورده اســت.

نور و نورپردازی در فعالیت شهری

جمع بندی و نتیجه گیری

تأثیــر نــور در زیبایــی بصــری شــهر و به وجــود آوردن هارمونــی و هماهنگــی کامــل بصــری عاملــی بــرای جــذب بیشــتر مخاطبــان خواهــد بــود. ضمــن اینکــه وجــود امنیــت و ســاختن بســتری مناســب بــرای حضــور و فعالیــت شــبانۀ شــهروندان و بازدیدکننــدگان را نمی تــوان کتمــان کــرد. از ایــن رو، تأثیــر نــور در معرفــی تک تــک عناصــر شــهری نقشــی تعیین کننــده اســت و نمی تــوان آن را نادیــده گرفــت. از ایــن رو منظــر شــهر و نــور رابطــه ای تکمیل کننــده داشــته و نیــاز بــه همنوایــی بســیاری دارنــد. به طــوری کــه نبــود نــور دســت کم نیمــی از فعالیــت شــبانه را در شــهر مختــل می‌کنــد. بنابرایــن توجــه بــه نــور و نورپــردازی در شــهر ضمــن معرفــی بهتــر فضاهــا و محیط هــای مختلــف شــهری، به نوعــی توجــه و دقــت بــه رشــد و ارتقــا و بالندگــی منظــر شــهری نیــز خواهــد بــود کــه پایــداری، پویایــی، امنیــت، جذابیــت قابــل اســتفاده باشــد.

نور

 

مشخصات فایل
قالب پاورپوینت با فرمت pptx
تعداد اسلاید13
کاربرد نور در معماری و شهرسازی
نقش نور در منظر شهری
پیشینه نور در در ایران
نور و معرفی نشانه ها و نمادهای شهری
نور و فعالیت شبانه شهری
جمع بندی و نتیجه گیری
6000 تومان – خرید

محصولات مرتبط

طراحی مرکز پرورش اسب و سوارکاری

شامل 0 فروش 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه های اجتماعی

لینک های مفید

جواز های ما

تعداد کاربران 894 عدد
تعداد محصولات 1568 عدد
تعداد نوشته ها 7 عدد