بررسی طراحی معماری سنتی روستاهای ایران در چهار اقلیم آب و هوایی

سایت تخصصی هفت برگ بهترین مرجع پایان نامه ، آموزش و ارائه دهنده مقالات تخصصی

پاورپوینت شناخت و طراحی معماری روستا (معماری سنتی ایران در چهار اقلیم)

قیمت محصول 20000 تومان

آسان خرید کنید

تضمین کیفیت فایل

پشتیبانی 24 ساعته

20000 تومان – خرید

0 خرید

۰دیدگاه

معماری سنتی روستاها در 4اقلیم ایران

رتبه دادن به محصول

جزییات محصول

شناخت معماری روستا

معماری خانه روستایی ساده و بسیار آرام است.معماری سنتی ایران مجموعه متنوعی از ابنیه و سکونتگاه ها را در بر می گیرد.در طراحی ﻣﻌﻤﺎری ﺳنتی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب،ﮔﺮم و خشک، ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب و ﺳﺮد،به شیوه های متفاوتی عمل می کنیم و روستاها با توجه به اقلیمی که در آن قرار دارند دارای خصوصیات متفاوتی می باشند. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻴﭙﻮﻟﻮژی ﺑﻨﺎ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتی ﻣﺴﻜﻦ در اقلیم های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺣﺎکی از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮی آن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤیطی-اﻗﻠﻴمی و ﺣتی ﻓﺮﻫنگی اﺳﺖ.استفاده از مصالح بوم آورد و همساز با اقلیم از ویژگی های بارز معماری در روستاها می باشد.سادگی و پرهیز از بیهودگی،مردم واری و انعطاف پذیری و خلاقیت از ویژگی های بارز معماری در روستاهاست. معماری روستایی در چهار اقلیم ایران به شرح زیر می باشد:

ﻣﻌﻤﺎری اقلیم ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب

اقلیم گیلان-معتدل و مرطوب

اﻗﻠﻴﻢ ﮔﻴﻼن :اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ ﺑﺎران ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎلی اﻳﺮان و دارای رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد و ﻫﻮای ﮔﺮم در ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن اﺳـﺖ.از اﻳـﻦ رو ﺑـﺎران ﻣﺪاوم و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴبی زﻳﺎد ، ﻋﺎﻣﻞ اﺻلی ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻣﻌﻤﺎری در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ.

اﻟﻒ) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ بنا:ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﻌﻤﺎری برونگرا اﺳﺖ.از ویژگی های آن،داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮی و ﻓﻴﺰیکی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﻴﺮون ﺧﺎﻧﻪ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻴﺎط و ﮔﺴﺘﺮش در ارﺗﻔـﺎع اﺳـﺖ.

ب) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ:ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺒﺪار ﺗﺎ ﻧﺰدیکی ﻛﻒ زمین در ﻳـﻚ ﻳـﺎ دو ﻃﺮف ﺑﻨﺎ ﻛﻪ در ﺳﻤﺖ ﺑﺎد ﻗﺮار دارد استفاده می شود. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از ﻧﻔـﻮذ رﻃﻮﺑـﺖ از ﺳـﻄﺢ زﻣـﻴﻦ ﺑـﻪ داﺧﻞ ﺑﻨﺎ ، ﺳﻄﺢ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻣﻴﻦ ﻗﺮا ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. بنابراین در ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻦ ﻛﻒ و زﻣـﻴﻦ ﺟﺮﻳـﺎن ﻫـﻮا ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺒﺨﻴـﺮ رﻃﻮﺑـﺖ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮا می شود.

ج) ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ:ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اصلی ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﺷﻴﺒﺪار اﺳﺖ. اﺳﻜﻠﺖ ﺑﻨﺎ و در واﻗﻊ اﻳﺴﺘﺎیی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﭼﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ از آن در ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎیی آن ﺑﺎ ﺧﺸﺖ اﺳﺖ و ﮔﻞ اﻧﺪود ﻣﻲ ﺷـﻮد و از ﻣﺼﺎﻟﺢ بومی دﻳﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻨﮓ، ﺧﺸﺖ و ﺳﻔﺎل ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﺎً ﭼﻮبی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ.

ﻣﻌﻤﺎری منطقه ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ

اقلیم یزد-گرم و خشک

اقلیم یزد: ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﻜﻦ ﻳﺰد ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﻌﻤﺎری درون ﮔﺮا اﺳﺖ.وﻳﮋگی ﻫﺎی اقلیمی اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ «خشکی، ﻛﻢ آبی، ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﻳﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن» ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎی ﺷﻦ در ﺑﺮﺧـی از ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎل و وزش ﺑﺎد در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، و هم چنین «سرﻣﺎی ﺷﺪﻳﺪ در زﻣﺴﺘﺎن» اﺳﺖ.

اﻟﻒ) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ بنا:اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎری دارای ﺣﻴﺎط ﻣﺮﻛـﺰی اﺳـﺖ و اﺗـﺎق ﻫـﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﭼﻬﺎر ﺳﻤﺖ آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻮﻳﻪ فضای داﺧﻠﻲ، در ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺑﻨﺎ ﺑﺎدﮔﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﺮم ﺣﻴﺎط ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮدال ﺑﺎﻏﭽﻪ اﺳﺖ.

ب) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ:ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺮﻣﺎی زﻳﺎد زﻣﺴﺘﺎن، ﺟﻬﺖ ﻗﺮار گیری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺗـﺎ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ از بادگیر در معماری اﺳﺘﻔﺎده می ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻴﻮه، ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای ﻣﻄﺒﻮع را ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗـﺎق ﻫـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل دﻫﻨﺪ و ﻫﻮای ﮔﺮم و آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد.

ج) ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ: از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎلحی ﻛﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻨﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻞ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن اﺳـﺖ که از ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺣﺮارتی زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﭼﻮب در ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد آن را ﺑﺎ ﺧﺎک و ﮔﻞ ﻣﺨﻠﻮط می ﻛﻨﻨد.استفاده از مصالح بومی در این اقلیم رایج است. ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﺑﺶ ﻃﻮﻻنی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻧﮓ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﺑﻨـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ روﺷـﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب 

اقلیم بندر عباس-گرم و مرطوب

اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس:ﻣﻌﻤﺎری اﻳـﻦ اﻗﻠﻴﻢ ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎری دروﻧﮕﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮوﻧﮕﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃـﻮب اﺳﺖ.بنابراین دارای وﻳﮋگی های ﻣﻌﻤﺎری های دروﻧﮕﺮا و ﺑﺮوﻧﮕﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮأﻣﺎن می ﺑﺎﺷﺪ.دارای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنی ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم و رﻃﻮبتی زﻳﺎد و دائمی در ﺗﻤﺎمی ﻓﺼﻮل اﺳﺖ. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ اﻗﻠﻴﻢ اختلاف اﻧﺪک درﺟﻪ ﺣﺮارت روز و ﺷﺐ اﺳﺖ.

اﻟﻒ) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ بنا:ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮمی اﻳﻦ اﻗﻠﻴﻢ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از ﻣﻌﻤﺎری دروﻧﮕﺮا و ﺑﺮوﻧﮕﺮاﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎبله ﺑﺎ ﮔﺮﻣـﺎ و اﻳﺠـﺎد ﺟﺮﻳـﺎن ﻣﻄﺒـﻮع ﻫﻮا در ﻓﻀﺎﻫﺎی داخلی، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻮان ﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎیی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻳﺠـﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای داخلی در اﺗﺎق ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد.

ب) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ:ﺑﻨﺎﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺟﺎﻧـﺐ درﻳـﺎ در ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد می ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮ وزش نسیمی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ. از اﻳﻦ رو ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی داخلی و روزﻧـﻪ ﻫـﺎی ﺧـﺎرجی ( رو ﺑﻪ ﮔﺬر ﻫﺎ ) ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا، ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﺎدﮔﻴﺮﻫـﺎی ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ) ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد از ﺟﺎﻧﺐ درﻳﺎ ( ﺑـﺎد ﺷـﻤﺎلی ) ﺑـﻪ ﻓـﺼﺎﻫﺎی داخلی اﺳﺘﻔﺎده می ﻛﻨﻨﺪ.

ج) ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ:در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻮمی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮمی ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در دﻳﻮارﻫـﺎ ﺳـﻨﮓ، ﺧـﺸﺖ ﻳـﺎ آﺟـﺮ اﺳـﺖ.ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﻘﻒ ﻧﻴﺰ از ﺗﻴﺮ ﭼﻮبی، ﺣﺼﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ و ﻛﺎﻫﮕﻞ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻋـﺎﻳﻖ ﺣﺮارتی و رﻃـﻮبتی در ﺳﻘﻒ ﺑﻨﺎ، ﺳﻄﺢ ورﻗﻪ ﻫﺎی ﭼﻮبی ﺑﺎ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺧﺎک رس ﻣﺮﻃﻮب و دو ﻻﻳﻪ ﻛﺎﻫﮕﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه می ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗـﺸﺮﻫﺎی ﻳﻜﺪﺳﺖ و همگنی ﺑﺮ روی ﭼﻮب ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ.

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮد

اقلیم تبریز-سرد

اﻗﻠﻴﻢ ﺗﺒﺮﻳﺰ: ﻓـﺮم ﻣﻌﻤـﺎر ی اﻳـﻦ ﻧﻮع  اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﻤﺎری دروﻧﮕﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎیی ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ آب و ﻫـﻮای ﺳـﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .آب وﻫﻮای ﺗﺒﺮﻳﺰ را می ﺗﻮان ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎنی ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنی ﮔﺮم و خشک ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮد.

اﻟﻒ) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ بنا:در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎلی و ﺟﻨﻮبی هستند.در ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن از دو ﭘﻨﺠﺮه ﻛﻪ ﭘﻨﺠﺮه داخلی رو ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎق و دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺧـﺎرج ﺑـﺎز می ﺷﻮد،استفاده می شود.

ب) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ:ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﻨﺎ، دﻳﻮارﻫﺎی ﻃﻮیل و ﺑﺎز ﺷﻮﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻗﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد.ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻫﻤـﻴﻦ ﺳـﺮﻣﺎی زﻳـﺎد ﺟﺮﻳـﺎن ﻫـﻮا در ﻣـﺴﻜﻦ ﺿﺮوری ﻧﻴﺴﺖ ولی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎلی، ارسی ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ج) ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ:به دلیل سردی هوا دیوار ها از خشت و آجر و پشت بام از کاهگل می باشد.

 

این پاورپوینت برای دانشجویان رشته معماری مناسب می باشد.برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی معماری به دیگر فایل های موجود در سایت هفت برگ مراجعه فرمایید:

قالب فایل پاورپوینت 20 اسلاید (قابل ادیت)

محتوای این فایل شامل:

چکیده

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب

اﻗﻠﻴﻢ ﮔﻴﻼن

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎیی بنا

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ

اﻗﻠﻴﻢ ﻳﺰد

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻨﺎ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

وﻳﮋگی ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺰد

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب

اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎیی ﺑﻨﺎ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی

وﻳﮋگی ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮد

اﻗﻠﻴﻢ ﺗﺒﺮﻳﺰ

وﻳﮋگی ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮمی ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎیی ﺑﻨﺎ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ

مصالح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی

وﻳﮋگی ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ

20000 تومان – خرید

محصولات مرتبط

تحلیل خانه احمد روحانی

تحلیل خانه قدیمی احمد روحانی

شامل 0 فروش 35000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه های اجتماعی

لینک های مفید

جواز های ما

تعداد کاربران 881 عدد
تعداد محصولات 1568 عدد
تعداد نوشته ها 7 عدد