اقلیم در معماری روستا-معماری-پاورپوینت-هفت برگ-معماری سنتی-ایران-طراحی روستا- چهاراقلیم

سایت تخصصی هفت برگ بهترین مرجع پایان نامه ، آموزش و ارائه دهنده مقالات تخصصی

پاورپوینت شناخت و طراحی معماری روستا (معماری سنتی ایران در چهار اقلیم)

قیمت محصول 20000 تومان

آسان خرید کنید

تضمین کیفیت فایل

پشتیبانی 24 ساعته

20000 تومان – خرید

0 خرید

۰دیدگاه

رتبه دادن به محصول

۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵
Loading...

جزییات محصول

شناخت معماری روستا

معماری خانه روستایی ساده و بسیار آرام است.معماری سنتی ایران مجموعه متنوعی از ابنیه و سکونتگاه ها را در بر می گیرد.درﭼﻬﺎر اﻗﻠﻴﻢ ﻛلی اﻳﺮان، ﻣﻌﻤﺎری ﺳنتی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب،ﮔﺮم و خشک، ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب و ﺳﺮد،روستا ها شکل متفاوتی دارند. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻴﭙﻮﻟﻮژی ﺑﻨﺎ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتی ﻣﺴﻜﻦ در اقلیم های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺣﺎکی از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮی آن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤیطی-اﻗﻠﻴمی و ﺣتی ﻓﺮﻫنگی اﺳﺖ.استفاده از مصالح بوم آورد و همساز با اقلیم از ویژگی های بارز معماری در روستاها می باشد.سادگی و پرهیز از بیهودگی،مردم واری و انعطاف پذیری و خلاقیت از ویژگی های بارز معماری در روستاهاست. معماری روستایی در چهار اقلیم ایران به شرح زیر می باشد:

ﻣﻌﻤﺎری اقلیم ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب

اﻗﻠﻴﻢ ﮔﻴﻼن :اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ ﺑﺎران ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎلی اﻳﺮان و دارای رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد و ﻫﻮای ﮔﺮم در ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن اﺳـﺖ.از اﻳـﻦ رو ﺑـﺎران ﻣﺪاوم و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴبی زﻳﺎد ، ﻋﺎﻣﻞ اﺻلی ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻣﻌﻤﺎری در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ.

اﻟﻒ) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ بنا:ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮوﻧﮕﺮا اﺳﺖ.از ویژگی های آن،داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮی و ﻓﻴﺰیکی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﻴﺮون ﺧﺎﻧﻪ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻴﺎط و ﮔﺴﺘﺮش در ارﺗﻔـﺎع اﺳـﺖ.

ب) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ:ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺒﺪار ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲﻛﻒ زمین د رﻳـﻚ ﻳـﺎ دو ﻃﺮف ﺑﻨﺎ ﻛﻪ در ﺳﻤﺖ ﺑﺎد ﻗﺮار دارد استفاده می شود. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از ﻧﻔـﻮذ رﻃﻮﺑـﺖ از ﺳـﻄﺢ زﻣـﻴﻦ ﺑـﻪ داﺧﻞ ﺑﻨﺎ ، ﺳﻄﺢ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻣﻴﻦ ﻗﺮا ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. بنابراین در ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻦ ﻛﻒ و زﻣـﻴﻦ ﺟﺮﻳـﺎن ﻫـﻮا ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺒﺨﻴـﺮ رﻃﻮﺑـﺖ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮا می شود.

ج) ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ:ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﺷﻴﺒﺪار اﺳﺖ. اﺳﻜﻠﺖ ﺑﻨﺎ و در واﻗﻊ اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﭼﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ از آن در ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ آن ﺑﺎ ﺧﺸﺖ اﺳﺖ و ﮔﻞ اﻧﺪود ﻣﻲ ﺷـﻮد و از ﻣﺼﺎﻟﺢ بومی دﻳﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻨﮓ، ﺧﺸﺖ و ﺳﻔﺎل ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﺎً ﭼﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ.

ﻣﻌﻤﺎری منطقه ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ

اقلیم یزد: ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﻜﻦ ﻳﺰد ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﻌﻤﺎری درون ﮔﺮا اﺳﺖ.وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ «ﺧﺸﻜﻲ، ﻛﻢ آﺑﻲ، ﮔﺮﻣﺎ ی ﺷﺪﻳﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن» ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎی ﺷﻦ در ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎل و وزش ﺑﺎد در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ «سرﻣﺎی ﺷﺪﻳﺪ در زﻣﺴﺘﺎن» اﺳﺖ.

اﻟﻒ) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ بنا:اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎری دارای ﺣﻴﺎط ﻣﺮﻛـﺰ ی اﺳـﺖ و اﺗـﺎق ﻫـﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﭼﻬﺎر ﺳﻤﺖ آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﻲ، در ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺑﻨﺎ ﺑﺎدﮔﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﺮم ﺣﻴﺎط ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮدال ﺑﺎﻏﭽﻪ (در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﺴﻄﺢ) اﺳﺖ.

ب) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ:ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺮﻣﺎی زﻳﺎد زﻣﺴﺘﺎن، ﺟﻬﺖ ﻗﺮار گیری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺗـﺎ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ از بادگیر در معماری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻴﻮه، ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای ﻣﻄﺒﻮع را ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗـﺎق ﻫـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل دﻫﻨﺪ و ﻫﻮای ﮔﺮم و آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد.

ج) ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ: از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻨﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻞ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن اﺳـﺖ که از ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺣﺮارﺗﻲ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﭼﻮب در ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد آن را ﺑﺎ ﺧﺎک و ﮔﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﻛﻨﻨد.استفاده از مصالح بومی در این اقلیم رایج است. ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﺑﺶ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻧﮓ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﺑﻨـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ روﺷـﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب 

اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس:ﻣﻌﻤﺎری اﻳـﻦ اﻗﻠﻴﻢ ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎری دروﻧﮕﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮوﻧﮕﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃـﻮب اﺳﺖ.بنابراین دارای وﻳﮋﮔﻲهای ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺎی دروﻧﮕﺮا و ﺑﺮوﻧﮕﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮأﻣﺎن می ﺑﺎﺷﺪ.دارای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم ورﻃﻮﺑﺘﻲ زﻳﺎد و داﺋﻤﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل اﺳﺖ. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ اﻗﻠﻴﻢ اختلاف اﻧﺪک درﺟﻪ ﺣﺮارت روز و ﺷﺐ اﺳﺖ.

اﻟﻒ) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ بنا:ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮمی اﻳﻦ اﻗﻠﻴﻢ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از ﻣﻌﻤﺎری دروﻧﮕﺮا و ﺑﺮوﻧﮕﺮاﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎبله ﺑﺎ ﮔﺮﻣـﺎ و اﻳﺠـﺎد ﺟﺮﻳـﺎن ﻣﻄﺒـﻮع ﻫﻮا در ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻮان ﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻳﺠـﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای داﺧﻠﻲ در اﺗﺎق ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ب) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ:ﺑﻨﺎﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺟﺎﻧـﺐ درﻳـﺎ در ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮ وزش ﻧﺴﻴﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ. از اﻳﻦ رو ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی داﺧﻠﻲ و روزﻧـﻪ ﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﻲ ( رو ﺑﻪ ﮔﺬر ﻫﺎ ) ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا، ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﺎدﮔﻴﺮﻫـﺎی ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ) ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد از ﺟﺎﻧﺐ درﻳﺎ ( ﺑـﺎد ﺷـﻤﺎﻟﻲ ) ﺑـﻪ ﻓـﺼﺎﻫﺎی داﺧﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ج) ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ:در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در دﻳﻮارﻫـﺎ ﺳـﻨﮓ، ﺧـﺸﺖ ﻳـﺎ آﺟـﺮ اﺳـﺖ.ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﻘﻒ ﻧﻴﺰ از ﺗﻴﺮ ﭼﻮﺑﻲ، ﺣﺼﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ و ﻛﺎﻫﮕﻞ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻋـﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗـﻲ و رﻃـﻮﺑﺘﻲ در ﺳﻘﻒ ﺑﻨﺎ، ﺳﻄﺢ ورﻗﻪ ﻫﺎی ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺧﺎک رس ﻣﺮﻃﻮب و دو ﻻﻳﻪ ﻛﺎﻫﮕﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗـﺸﺮﻫﺎی ﻳﻜﺪﺳﺖ و ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺑﺮ روی ﭼﻮب ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ.

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮد

اﻗﻠﻴﻢ ﺗﺒﺮﻳﺰ: ﻓـﺮم ﻣﻌﻤـﺎر ی اﻳـﻦ ﻧﻮع  اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﻤﺎری دروﻧﮕﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ آب و ﻫـﻮای ﺳـﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .آب وﻫﻮای ﺗﺒﺮﻳﺰ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲﮔﺮم و خشک ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮد.

اﻟﻒ) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ بنا:در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ هستند.در ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن از دو ﭘﻨﺠﺮه ﻛﻪ ﭘﻨﺠﺮه داﺧﻠﻲ رو ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎق و دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺧـﺎرج ﺑـﺎز ﻣـﻲ ﺷﻮد استفاده می شود.

ب) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ:ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﻨﺎ، دﻳﻮارﻫﺎی ﻃﻮیل و ﺑﺎز ﺷﻮﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻗﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد.ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻫﻤـﻴﻦ ﺳـﺮﻣﺎی زﻳـﺎد ﺟﺮﻳـﺎن ﻫـﻮا در ﻣـﺴﻜﻦ ﺿﺮوری ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﻲ، ارﺳﻲ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ج) ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ:به دلیل سردی هوا دیوار ها از خشت و آجر و پشت بام از کاهگل می باشد.

 

این پاورپوینت برای دانشجویان رشته معماری مناسب می باشد.برای کسب اطلات بیشتر در زمینه ی معماری به سایت هفت برگ مراجعه فرمایید:

قالب فایل پاورپوینت 20 اسلاید (قابل ادیت)

محتوای این فایل شامل:

چکیده

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب

اﻗﻠﻴﻢ ﮔﻴﻼن

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ بنا

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ

اﻗﻠﻴﻢ ﻳﺰد

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻨﺎ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺰد

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب

اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻨﺎ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮد

اﻗﻠﻴﻢ ﺗﺒﺮﻳﺰ

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻨﺎ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ

ﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ

20000 تومان – خرید

محصولات مرتبط

معماری هلند (فروبومان)

شامل 0 فروش 6500 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تعداد کاربران 220 عدد
تعداد محصولات 645 عدد
تعداد نوشته ها 7 عدد