طرح هادي روستاي ایوز - اشتراک گذاری و فروش فایلهای دانشجویی

سایت تخصصی هفت برگ بهترین مرجع پایان نامه ، آموزش و ارائه دهنده مقالات تخصصی

طرح هادی روستای ایوز

قیمت محصول 60000 تومان

آسان خرید کنید

تضمین کیفیت فایل

پشتیبانی 24 ساعته

60000 تومان – خرید

0 خرید

۰دیدگاه

رتبه دادن به محصول

جزییات محصول

قالب:فایل ورد قابل ادیت(تعداد صفحه:124)(حجم فایل:1.49 MB)

فهرست مطالب
عنوان
مرحله اول : مطالعه پایه و تشخیص وضعیت موجود
پیشینه و زمینه
بررسی اجمالی موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستا و پیشینه تاریخی آن
بررسی طرح هادی فرادست مصوب (طرح جامع توسعه و عمران ناحیه و طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی)
نقش و جایگاه روستا در طرح فرادست (به عنوان مرکز مجموعه، حوزه، روستای مستقل و . . .)
ارایه فهرست پیشنهادی طرح های فرادست در مورد خدمات و امکانات پیشنهادی برای روستا
ارائه دیدگاه روستائیان
معرفی مسائل و مشکلات روستا از نظر ساکنین آن
معرفی و اولویت بندی پروژه های عمرانی مورد نیاز روستا که بوسیله طرح هادی قابل رفع می باشند.
شناسایی پایه
شناسایی پایه در سطح حوزه نفوذ
بررسی و تعیین الگوی مراجعه خدماتی و مبادله کالا بین حوزه نفوذ و روستای مورد مطالعه با استفاده از اطلاعات محلی و نتایج طرح های فرادست
بررسی و تدقیق محدوده حوزه نفوذ مستقیم روستا با استفاده و تلفیق اطلاعات طرح های فرادست مصوب و اطلاعات مربوط به برداشت میدانی
شناسایی پایه در سطح روستا
بررسی‌های محیطی
بررسی کلیات ویژگی های محیطی روستا با استفاده از طرح ها و اطلاعات موجود و نیز شناخت تفصیلی زمینه های اصلی و تأثیرگذار بر طرح هادی نظیر توپوگرافی و اقلیم
بررسی منابع تأمین آب اعم از آب شرب و کشاورزی و میزان آبدهی و تغییرات تقریبی آن در طی دهه اخیر بر اساس اطلاعات محلی
بررسی نظام حرکت آب در سطح بافت روستا و نحوه دفع آب های سطحی و محل تخلیه آن
بررسی های اجتماعی
بررسی تحولات جمعیتی روستا در دوره های مختلف سرشماری
بررسی ویژگی های جمعیتی روستا در وضع موجود شامل تعداد وبعد خانوار،ساختار سنی و جنسی، مرگ و میر و موالید، مهاجرفرستی و مهاجرپذیری، جمعیت فعال، شاغل و بیکار، جمعیت لازم التعلیم و . . .
بررسی ویژگی ها و تفاوت های اجتماعی موجود بین ساکنین روستا و تأثیر آن در شکل گیری محلات و استقرار خدمات و امکانات موجود
بررسی زمینه ها و نحوه مشارکت اجرائی، فنی و اقتصادی روستائیان در اجرای طرح های عمرانی گذشته در سطح روستا و تعیین نقاط قوت و ضعف مشارکت روستاییان
بررسی های اقتصادی
بررسی وضعیت اقتصادی روستا به تفکیک بخش های اقتصادی، شناخت منابع درآمد روستاییان و نیز تعیین حجم و نوع مبادلات اقتصادی با دیگر مراکز با استفاده از اطلاعات رسمی و محلی
الف) بررسی وضعیت اقتصادی روستا به تفکیک بخش های اقتصادی برحسب شاغلین
ب) بررسی وضعیت اقتصادی روستا به تفکیک بخش های اقتصادی برحسب منبع درآمد
ج) حجم و نوع مبادلات اقتصادی با دیگر مراکز با استفاده از اطلاعات رسمی و محلی
بررسی و تعیین ارزش اقتصادی زمین و ساختمان در روستا و شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن به ویژه در سطح محلات مختلف بر اساس اطلاعات محلی
بررسی های کالبدی
شناخت عوامل طبیعی یا مصنوع مؤثر در شکل گیری و استقرار روستا اعم از منابع آب و خاک مناسب، توپوگرافی، پوشش گیاهی، جاده، معدن و . . .
شناخت مراحل توسعه کالبدی روستا و جهت گسترش فعلی آن
بررسی و شناخت کیفیت ابنیه روستا شامل تعیین نسبت ساختمان های غیرقابل سکونت (مخروبه)، مرمتی و نوساز، تعیین نوع مصالح به کار رفته در ساختمان های موجود در روستا (بادوام، نیمه بادوام و کم دوام)
تعیین تعداد واحدهای مسکونی و ابعاد قطعات مسکونی بر اساس اطلاعات موجود
شناخت بناها و بافت های با ارزش احتمالی موجود در روستا
بررسی شبکه معابر روستا شامل سطح بندی معابر، تعیین طول و عرض آن ها، شیب معابر و تعیین نوع وسایل نقلیه و حجم تقریبی تردد آن ها در معابر اصلی با استفاده از اطلاعات محلی
شناخت و تعیین محدوده محلات و مراکز آنها
بررسی و نحوه توزیع خدمات زیربنایی (تأسیسات و تجهیزات عمومی) و رفاهی (اجتماعی و اقتصادی) در سطح روستا و تعیین شعاع عملکرد هریک از آنها در مقیاس درون روستایی یا برون روستایی
شناخت و تعیین کاربری اراضی در روستا اعم از مسکونی، آموزشی، بهداشتی و . . . و محاسبه سطح و سرانه آن ها
مرحله دوم : تحلیل و استنتاج از بررسی ها و تدوین چشم اندازها
تحلیل‌ و استنتاج‌ مطالعات‌ مربوط‌ به‌ حوزه نفوذ
تحلیل و استنتاج مطالعات مربوط به روستا
ارزیابی ویژگی های محیطی موجود در روستا بویژه در زمینه منابع آب شرب و کشاورزی و تحلیل‌ کلی میزان‌ تأثیرگذاری‌ آن‌ در توسعه‌آتی‌ روستا تا سال افق طرح
ارزیابی و اولویت بندی خطر بروز سوانح طبیعی در روستا و امکان سنجی کاهش پیامدهای سوانح طبیعی
تحلیل‌ ویژگیها و برآوردهای‌ جمعیتی‌ روستا
تحلیل روند تحول جمعیت و میزان مهاجرفرستی و مهاجرپذیری بر اساس اطلاعات محلی
ارزیابی پیش بینی طرح فرادست در مورد جمعیت آتی روستا و تعداد شاغلین
ارائه و ارزیابی گزینه های مختلف برآورد جمعیت روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزینه مناسب
ارائه و ارزیابی گزینه های مختلف برآورد تعداد شاغلین روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزینه مناسب
برآورد جمعیت لازم التعلیم روستا به تفکیک جنس و مقاطع تحصیلی در سال افق طرح
ارزیابی زمینه های مشارکت فنی، اقتصادی و اجتماعی روستاییان در اجرای طرح های عمرانی در گذشته و تعیین روش مشارکت آنها در اجرا، بهره برداری و نگهداری پروژه های طرح هادی روستا
تحلیل تغییر و تحول منابع درآمدی روستائیان و فعالیت های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) و تدوین چشم انداز آتی آنها
تعیین محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی روستا و جهات و حدود منطقی توسعه و اولویت بندی آن تا سال افق طرح
ارزیابی میزان فرسودگی بافت روستا، نوع مصالح، مقاومت بناها و مستحدثات
برآورد نیاز به مسکن در روستا بر اساس نتایج مطالعات مربوط به کیفیت ابنیه، سطح و سرانه مسکونی، جمعیت و خانوار پیش بینی شده روستا
ارزیابی کمبودهای خدماتی موجود سرویس دهنده به روستا و حوزه نفوذ آن بر اساس الگوی سطح بندی خدمات روستایی
ارزیابی و تحلیل مشکلات موجود شبکه معابر و امکان سنجی میزان ضرورت اصلاح و تعریض معابر اصلی روستا
مرحله سوم: تعیین برنامه ها، پروژه های پیشنهادی و ارایه طرح هادی
تعیین برنامه ها و پروژه های پیشنهادی
نیاز سنجی پروژه های مورد نیاز در سطح روستا با توجه به نتایج طرحهای فرادست، دیدگاه روستاییان و مطالعات مرحله دوم
اولویت بندی برنامه ها و پروژه های پیشنهادی با توجه به نیازهای اساسی در سطح روستا
تعیین و اولویت بندی برنامه ها و پروژه های مربوط به ایمن سازی و کاهش خطر سوانح طبیعی در روستا مانند برنامه بهسازی و مقاوم سازی بناها، برنامه جابجایی واحدهایی که شدیداً در معرض خطر سوانح قرار دارند، احداث سیل بند و دیوار ساحلی، برنامه های پیشنهادی کاهش خطر لغزش در روستا
تعیین و اولویت بندی برنامه ها و پروژه های زیست محیطی مرتبط با طرح مانند تعیین حدود کلی مکان بهداشتی دفع زباله، برنامه جمع آوری و هدایت آب های سطحی و فاضلاب، برنامه مکانیابی و یا توسعه محدوده گورستان و . . .
تعیین و اولویت بندی برنامه ها و پروژه های اقتصادی با تأکید بر برنامه های اشتغال زایی و امکان افزایش درآمد روستاییان
ارائه پیشنهادات لازم جهت تقویت و نهادینه شدن فعالیت های مشارکتی روستاییان در ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی و فنی اجرایی جهت بهره وری بیشتر و مداوم طرح های عمرانی روستا (بویژه طرح هادی و پروژه های ایمن سازی در مقابل خطر سوانح طبیعی)
تعیین و اولویت بندی پروژه های اجتماعی ـ فرهنگی شامل کتابخانه، مکان های ورزشی، مذهبی و . . . بر اساس ضوابط و مقررات مربوط
تعیین و اولویت بندی پروژه های خدماتی ـ رفاهی شامل واحدهای آموزشی، بهداشتی، درمانی، اداری، انتظامی، پست و مخابرات، بانک، جایگاه سوخت، آتش نشانی و . . . بر اساس ضوابط و مقررات مربوط
اولویت بندی نهایی برنامه ها و پروژه های پیشنهادی در کلیه زمینه ها بر اساس نیازهای اساسی روستا
ارائه طرح هادی
ارائه طرح و گزینههای مختلف کاربری اراضی پیشنهادی روستا و انتخاب طرح و گزینه مناسب و مقدور
ارائه طرح اصلاح معابر، مراکز محلات، میادین، گرههای اصلی و تعیین شبکه معابر پیشنهادی و سلسله مراتب و اولویت بندی اجرای آن با لحاظ نمودن وضعیت موجود معابر (به گونه ای که حتی المقدور حداقل تخریب را به دنبال داشته باشد)
تعیین محدوده های با ارزش معماری، تاریخی، فرهنگی و طبیعی احتمالی روستا با توجه به ضوابط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تعیین فضاهای نیازمند نوسازی یا بهسازی احتمالی در روستا
ارائه جدول سطح و سرانه کاربریهای پیشنهادی مبتنی بر ضوابط و استانداردهای مصوب و مورد عمل دستگاه های اجرایی مربوط
ارائه طرح هندسی معابر و تقاطع ها
طراحی و تهیه پلان معابر و تقاطع ها
طراحی مقاطع عرضی تیپ معابر و تقاطع ها (شامل جانمایی سواره رو، پیاده رو، سیستم هدایت و دفع آب های سطحی و تأسیسات روشنایی)
تدوین ضوابط و مقرارت
ضوابط ایمن سازی در روستا در مقابل سوانح طبیعی از جمله زلزله، سیل و زمین لغزش
مقررات زیست محیطی مربوط به نحوه استفاده از عناصر طبیعی و فعالیت های اقتصادی و خدماتی موجود یا پیشنهادی طرح بر اساس ضوابط مصوب سازمان حفاظت محیط زیست
ضوابط مربوط به ساخت و ساز در روستا
ضوابط مربوط به نما و سیمای کالبدی روستا و نحوه ساخت و ساز و نگهداری ابنیه در محدوده احتمالی بافت با ارزش روستا (با استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان میراث فرهنگی کشور)
مقررات تفکیک زمین و نحوه استفاده از اراضی در کاربری های مختلف
تعیین ضوابط اصلاح معابر روستا
ارایه ضوابط حرایم های مختلفی نظیر حریم جاده، رودخانه، خطوط انتقال انرژی، حریم ابنیه و آثار تاریخی، حریم فعالیت های خاص نظامی ـ انتظامی و . . . بسته به موقعیت و شرایط خاص روستای مورد مطالعه
منابع و مآخذ
پیوست

60000 تومان – خرید

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه های اجتماعی

لینک های مفید

جواز های ما

تعداد کاربران 835 عدد
تعداد محصولات 1568 عدد
تعداد نوشته ها 7 عدد