بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - اشتراک گذاری و فروش مطالب مختلف (PDF، مقالات ،پایان نامه)

سایت تخصصی هفت برگ بهترین مرجع پایان نامه ، آموزش و ارائه دهنده مقالات تخصصی

بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت محصول 40000 تومان

آسان خرید کنید

تضمین کیفیت فایل

پشتیبانی 24 ساعته

40000 تومان – خرید

0 خرید

۰دیدگاه

رتبه دادن به محصول

جزییات محصول

قالب فایل : ورد قابل ادیت ( تعداد صفحه :155) (حجم :553 KB)

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مساله
فرضیه های پژوهش
اهداف پژوهش
اهمیت و ضرورت پژوهش
حدود مطالعاتی
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
واژگان کلیدی و اصطلاحات
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
کیفیت حسابرسی
چارچوب کیفیت حسابرسی
مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی
تقاضا برای کیفیت حسابرسی
عرضه کیفیت حسابرسی
رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی
محصولات کیفیت حسابرسی
خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی
اندازه حسابرس
تخصص گرایی در صنعت
دوره تصدی حسابرس
تعریف جریان وجوه نقد آزاد
محاسبه جریان وجوه نقد آزاد
جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن
نظریه مدیریت سود
ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود
منتخب نظریه های رقیب
نظریه ی شرکت
رویکرد هزینه ی قراردادها
مدیریت سود
فرضیه های طرح پاداش
فرضیه های قرارداد بدهی
فرضیه های هزینه های سیاسی
انگیزه های مدیریت سود
تامین انتظارات تحلیل گران مالی
به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی
هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب
تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی
تعویض مدیریت
مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد
مفاهیم مختلف سود
سود
اهداف گزارشگری سود
پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود
فواید سود برای سرمایه گذاران
تئوری نمایندگی
انواع قراردادها و نظریه نمایندگی
قرارداد برمبنای رفتار یا زمان
قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک
هموار سازی سود
انواع هموارسازی سود
روش های هموارسازی سود
حسابداری تعدیلات جامع
حساب سازی
تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی
بحث کلی
پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر
پژوهشهای انجام شده برون از کشور
پژوهشهای انجام شده درون کشور
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
پرسش های تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری
نمونه آماری
فرضیه های پژوهش
گرد آوری اطلاعات
تابع های آماری مورد استفاده در این پژوهش
آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)
آزمون دوربین – واتسون (DW)
دیاگرام پراکنش و معادله خط
تحلیل رگرسیون
ضریب همبستگی پیرسون
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
آمار توصیفی
آزمون نرمالیتی
بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها
بررسی مدل با استفاده از تحلیل رگرسیونی
تفسیر مدل
رگرسیون چندگانه حاصل از روش گام به گام
تفسیر مدل
آزمون فرضیه ها
بررسی اعتبار مدل
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج آزمون فرضیه ها
نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول
نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول
نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم
نتیجه گیری
پیشنهادها
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش
پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
محدودیت های پژوهش
پیوست ها
خروجی نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی
مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی
خلاصه مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرس
آماره
فراوانی
آزمون کولمو گرو – اسمیرینو
همبستگی
تحیل واریانس
خلاصه مدل
براورد ضرایب
خلاصه مدل رگرسیون چند گانه
نشان دهنده ، چارچوب تحلیلی پژوهش در یک نگاه
چارچوب کیفیت حسابرسی
چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی
انواع هموارسازی سود
ناحیه رد یا عدم ردفرض صفر

40000 تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه های اجتماعی

لینک های مفید

جواز های ما

تعداد کاربران 298 عدد
تعداد محصولات 1336 عدد
تعداد نوشته ها 7 عدد